Lịch phố biến thông tin tháng 3/2020

Hộ, nhân khẩu đăng ký hộ khẩu năm 2019 15/3/2020
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 3/2020 23/3/2020
Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 3 và quý I/2020 25/3/2020
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 3 và quý I/2020 25/3/2020
Tình hình kinh tế, xã hội tháng 3/2020 29/3/2020