Lịch sử hình thành và phát triển

 
 
     Thực hiện Sắc lệnh số 61/SL ngày 06/5/1646 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thành lập Nha Thống kê nằm trong Bộ Quốc dân kinh tế, theo đó từ tháng 05/1946 - 01/1956 ở cấp tỉnh có cơ quan Thống kê tỉnh nằm trong Ủy ban hành chính và UBHC kháng chiến tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 695/TTg ngày 20/02/1956 của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 02/1956 - 3/1957 ở tỉnh có Ban Thống kê tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Văn Chước phụ trách và một số đồng chí khác; ở huyện có các Thanh tra Thống kê huyện và ở xã có phụ trách thống kê xã. Từ tháng 4/1957, thực hiện Thông tư số 106/TTg ngày 25/3/1957 của Thủ tướng Chính Phủ, các xã thống nhất thành lập Ban Thống kê xã.
     Thực hiện Nghị định số 42/TTg ngày 08/4/1957, từ tháng 4/1957, Ban Thống kê tỉnh đổi tên thành Chi cục Thống kê tỉnh, ở huyện có các phòng Thống kê huyện và ở xã có các Ban Thống kê xã; các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp đều có tổ chức thống kê riêng.
      Đến đầu năm 1968, thực hiện Nghị quyết số 504/NQ-UBTVQH ngày 26/01/1968 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc hợp nhất hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú. Cũng như các ngành khác, thực hiện lãnh đạo, hướng dẫn của Trung ương và sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương. Chi cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập Chi cục Thống kê tỉnh Phú Thọ và Chi cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc. Lúc này Chi cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phú có tổng số 143 cán bộ, công chức. Tại Cơ quan Cục có 6 phòng, 66 cán bộ, công chức; Trường Sơ cấp Thống kê có 03 cán bộ, công chức; cấp huyện có 22 phòng Thống kê với 74 cán bộ, công chức.    
     Từ năm 1984, Chi cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phú đổi tên thành Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phú ở huyện có các phòng Thống kê huyện và ở cấp xã có các nhân viên Thống kê xã.
     Ngày 06/11/1996, Quốc hội khóa IX tại kỳ họp thứ 10 đã thông qua Nghị quyết “ Về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh” trong đó tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập trở lại trên cơ sở chia tách tỉnh Vĩnh Phú. Theo đó, Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 590/TCTK-TCCB, ngày 09/12/1996 về việc giải thể Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phú, thành lập Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ và Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc kể từ ngày 01/01/1997. Tại thời điểm tái lập (01/01/1997), Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ có 68 cán bộ công chức, trong đó: Cơ quan Cục có 27 cán bộ, công chức do đồng chí Lê Văn Khánh là Cục trưởng, Phòng Thống kê Tổng hợp có 6 cán bộ, công chức; Phòng Thống kê Nông nghiệp có 4 cán bộ, công chức, Phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng có 6 cán bộ, công chức, Phòng Thống kê Thương mại – Giá cả có 5 cán bộ, công chức, Phòng Tổ chức – Hành chính có 5 cán bộ, công chức. Cấp huyện có 10 phòng Thống kê huyện, thành, thị với tổng số 41 cán bộ, công chức.
     Từ ngày 10 tháng 10 năm 2010, thực hiện Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ở tỉnh có Cục Thống kê tỉnh, ở cấp huyện thành lập Chi cục Thống kê huyện trên cơ sở Phòng Thống kê huyện trước đây. Chi cục Thống kê cấp huyện là đơn vị trực thuộc Cục Thống kê tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản, trụ sở riêng. Ở xã có công chức thống kê xã kiêm công tác văn phòng hoặc chuyên trách công tác thống kê.
     Thực hiện Quyết định số 83/QĐ-TCTK ngày 14/01/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thống kê tỉnh Phú Thọ, Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ thực hiện mô hình tổ chức gồm 07 phòng và 13 chi cục Thống kê: tại Cơ quan Cục có 6 phòng (gồm: Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Thống kê Nông nghiệp, Phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng, Phòng Thống kê Thương mại, Phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Phòng Tổ chức – Hành chính) và Thanh tra Cục; tại 13 huyện, thành, thị có 13 Chi cục Thống kê.
     Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TCTK ngày 02/4/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ, Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ được tổ chức thành hệ thống dọc 2 cấp theo đơn vị hành chính: Tại cơ quan Cục Thống kê gồm có 7 phòng (Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Thống kê Nông nghiệp, Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng, Phòng Thống kê Thương mại, Phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Phòng Thanh tra Thống kê, Phòng Tổ chức - Hành chính); tại 13 huyện, thành, thị có 13 Chi cục Thống kê trực thuộc Cục Thống kê.
     Thực hiện Quyết định số 1006/QĐ-TCTK và 1007/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tông cục Thống kê, hiện nay Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ được tổ chức thành hệ thống dọc 2 cấp theo đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất. Tại cơ quan Cục Thống kê có 5 phòng (Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Thống kê Kinh tế, Phòng Thống kê Xã hội, Phòng Thu thập Thông tin Thống kê và Phòng Tổ chức - Hành chính); cấp huyện: có Chi cục Thống kê thành phố Việt Trì và 6 Chi cục Thống kê khu vực.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây