Các phòng nghiệp vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA
CÁC PHÒNG THỐNG KÊ THUỘC CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ
 
I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG 
  1. Phòng Thống kê Tổng hợp
   Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động thống kê tổng hợp; tài khoản quốc gia, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; thanh tra chuyên ngành thống kê, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; phương pháp chế độ; tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê và quản lý chất lượng thống kê.
   2. Phòng Thống kê Kinh tế
   Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động thống kê ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, doanh nghiệp, vốn đầu tư và giá.
   3. Phòng Thống kê Xã hội
   Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động thống kê trong lĩnh vực dân số, lao động, xã hội, môi trường, nông thôn.
   4. Phòng Thu thập Thông tin Thống kê
   Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động thu thập dữ liệu thống kê và công nghệ thông tin.
   5. Phòng Tổ chức - Hành chính
   Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng và quản trị hành chính.
  
II. LIÊN HỆ

1. Phòng Thống kê Tổng hợp
ĐT: (0210) 3849012
Phó Trưởng phòng phụ trách: B. Nguyễn Thị Thúy Hằng
Email: tonghoppth@gso.gov.vn

2. Phòng Thống kê Kinh tế
ĐT: (0210) 6272623
Phó Trưởng phòng: B. Nguyễn Thị Lan Anh
Phó Trưởng phòng: Ô. Đặng Trần Tuấn
Email: kinhtepth@gso.gov.vn
 
3. Phòng Thống kê Xã hội
ĐT: (0210) 6272204
Trưởng phòng: Ô. Đinh Khắc Luyện
Email: xahoipth@gso.gov.vn

4. Phòng Thu thập Thông tin Thống kê
ĐT: (0210) 3843344
Trưởng phòng: Ô. Đỗ Mạnh Hà
Phó Trưởng phòng: Ô. Nguyễn Duy Hùng
Email: ttdlphutho@gso.gov.vn

5. Phòng Tổ chức - Hành chính
ĐT: (0210) 3847407
Trưởng phòng: B. Hoàng Minh Lê 
Email: hanhchinhpth@gso.gov.vn

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây