Lịch phố biến thông tin tháng 8/2018

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 8 23/8/2018
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 8 23/8/2018
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 8  23/8/2018
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018 29/8/2018