Lịch phố biến thông tin tháng 12/2018

Số lượng và sản phẩm chăn nuôi năm 2018 20/12/2018
Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 12 23/12/2018
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 12 23/12/2018
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 12 23/12/2018
Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2018 23/12/2018
Tình hình cơ bản về nuôi trồng và khai thác thủy sản năm 2018 25/12/2018
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và 12 tháng năm 2018 29/12/2018