Lịch phố biến thông tin tháng 10/2018

Kết quả TĐT Kinh tế năm 2017 về cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản 01/10/2018
Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 10 và quý III 23/10/2018
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 10 và quý III 23/10/2018
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 10 23/10/2018
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018 29/10/2018
Kết quả điều tra Doanh nghiệp năm 2018 (một số chỉ tiêu chủ yếu) 30/10/2018