Lịch phố biến thông tin tháng 01/2019

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 01/2019 25/01/2019
Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng 25/01/2019
Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP năm 2018, tháng 01/2019 25/01/2019
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu năm 2018, tháng 01/2019 25/01/2019
Chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp tháng 01/2019 25/01/2019
Chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp tháng 01/2019 25/01/2019
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2019 29/01/2019