Diện tích, năng suất, sản lượng lúa sơ bộ vụ Chiêm xuân năm 2017