Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê
Căn cứ kế hoạch số 154/KH-BKHĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng Cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư